บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดย

  คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์
  (ประธานคณะกรรมการบริหาร)
  น.สพ.ปรีชา เอกธรรมสุทธิ์ คุณสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์ น.สพ.สุพจน์ วนิจกิจเกื้อผล
  (กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ) (รองกรรมการผู้จัดการ)

          ได้ร่วมกัน ดำเนินกิจการอาหารสัตว์ เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต  บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมี นโยบายมุ่งมั่นผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้กับลูกค้าและบุคลากรของบริษัท
          บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP , HACCP , ISO9001 , BAP , มรท 8001 ปัจจุบันมีกำลังผลิตอาหารสัตว์น้ำ 96,000ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น อาหารกุ้ง 60,000 ตันต่อปี และ อาหารปลา 36,000 ตันต่อปี และในอนาคตพร้อมที่จะขยายกำลังผลิตให้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี

Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช