สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
    ประเภทธุรกิจ : องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
    รายละเอียด :เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าวานิชที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทย จัดตั้งชมรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาสถานะของชมรมเป็น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย       และได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคปศุสัตว์ไทย  

    เข้าหน้าเว็บ : http://www.thaifeedmill.com/


    สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
    ประเภทธุรกิจ : องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

    รายละเอียด :ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2511

    โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำไทย มีสมาชิกเมื่อแรกเริ่มประมาณ 7 บริษัท หลังจากได้ดำเนินกิจการมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารแช่เยือกแข็งไทยเมื่อพ.ศ. 2526 ต่อมาการส่งออกสินค้าแช่แข็งเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นและสมาชิกมิได้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำอย่างเดียวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเมื่อพ.ศ. 2536 บทบาทของสมาคมฯ จะเน้นในการให้บริการสมาชิก ในด้านข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ การแก้ปัญหาสมาชิกในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ทีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิก การจัดสัมมนา และประชุมต่างๆ การเข้าไปมีบทบาทในการประชุม ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของสมาชิก

    เข้าหน้าเว็บ : http://www.thai-frozen.or.th/


    กรมประมง
    ประเภทธุรกิจ : องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

    รายละเอียด : ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การรวบรวมข้อมูล สถิติ ความรู้เกี่ยวกับการประมง การอนุรักษ์ชลสมบัติ การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รวมทั้งการสำรวจแหล่งประมง ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ งานอาชีพการประมงอื่นๆ และการควบคุมกิจการประมงให้เป็นไปตามกฏหมายและ สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    เข้าหน้าเว็บ : http://www.fisheries.go.th/


    กรมปศุสัตว์
    ประเภทธุรกิจ : องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

    รายละเอียด : เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

    เข้าหน้าเว็บ : http://www.dld.go.th/

Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช