นโยบายการจัดหาทรัพยากรด้านแรงงาน

  สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

   หลักการ

           บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์จำกัด ตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมบริษัทเชื่อว่าความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจมีความสอดคล้องตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่จะช่วย พัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้าง การเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน หากยังเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้าธุรกิจ มีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมด้วย


   ขอบเขต / SCOPE

           นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้บังคับใช้กับบริษัททีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด รวมถึง ส่งมอบให้กับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ


   นิยาม / DEFINITION

           บริษัท หมายถึง บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด

           คู่ค้าธุรกิจ หมายถึง ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ


   แนวทางปฏิบัติ / IMPLEMENTATION

           เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคู่ค้าธุรกิจสอดคล้องกับนโยบาย ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการจัดหาไว้ดังนี้

   • ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติ

   • ส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าธุรกิจ

   • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

   • ร่วมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันบนพื้นฐาน ความรับผิดชอบพร้อมกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ดังนี้

   1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ PRODUCT& SERVICE

           ในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทให้ ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งในเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร” ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญต้นทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจมีการดำเนินการ ดังนี้

    • คุณภาพและความปลอดภัย / Food Safety and Quality

            คู่ค้าธุรกิจจะสร้างสรรค์หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านวิธีการควบคุมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทและคำรับรองที่คู่ค้าธุรกิจให้ไว้

    • การตรวจสอบย้อนกลับ / Traceability

            คู่ค้าธุรกิจจะสามารถแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตแก่บริษัทและผู้เกี่ยวข้อง หากได้รับการร้องขอระหว่างการตรวจประเมิน


   2.    ด้านบุคลากร   PEOPLE

           บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน จึงคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวโดยมีการดำเนินการดังนี้

    • แรงงานเด็ก / Child Labor  

            คู่ค้าธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลด้านแรงงานว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน และจะไม่ให้แรงงานผู้เยาว์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ

    • แรงงานบังคับ / Forced Labor

            คู่ค้าธุรกิจจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบและจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่มีขัดต่อกฎหมาย

    • การไม่เลือกปฏิบัติ / Discrimination

            คู่ค้าธุรกิจจะเคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุ มาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม  เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมืองตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส

    • การจ่ายผลตอบแทน / Compensation

            คู่ค้าธุรกิจจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และจะไม่หักค่าจ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้

    • ชั่วโมงการทำงาน / Working Hours

            คู่ค้าธุรกิจจะกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะดูแลให้ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


    • สิทธิในการเข้าร่วมสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรอง / Freedom of association and collective

            คู่ค้าธุรกิจจะเคารพสิทธิพนักงานในการจัดตั้งหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิก สหภาพแรงงาน รวมถึงการเข้าร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย

    • การดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ / Occupation al Health and Safety

            คู่ค้าธุรกิจจะจัดให้มีสภาวะแวดล้อม เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน และ มาตรการดูแลทางด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ตลอดจนไม่เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต

    การป้องกันการค้ามนุษย์ (Anti-human Trafficking)

    1.      บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่เกิดจากการค้ามนุษย์ทั้งแรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างประเทศ

    2.      บริษัทจะร่วมป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

    3.      ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุนและไม่ใช้แรงงานที่เกิดจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ทั้งแรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างประเทศ


   3. ด้านกระบวนการ / PROCESS

           บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ จึงได้ดำเนินงานภายใต้แนวทาง ธุรกิจสีเขียว หรือ Green Business ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่าง เคร่งครัด การบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตในแนวทาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่คู่ค้าธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน บริษัทจึงคาดหวังความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจในการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

    การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental Management

            คู่ค้าธุรกิจจะปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงจะสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย บริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน น้ำ และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

    การปรับปรุงประสิทธิภาพ / การพัฒนานวัตกรรม / Efficiency Improvement / Business Innovation

            คู่ค้าธุรกิจจะร่วมคิด ดำเนินการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในธุรกิจ


   4. ด้านการดำเนินงาน / PERFORMANCE

           บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกัน โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

    การปฏิบัติตามกฎหมาย / Law and Regulation Compliance

            คู่ค้าธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่

    การบริหารความเสี่ยง / Risk Management

            คู่ค้าธุรกิจจะติดตามสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผลกระทบและกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว

    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส / Transparency

            คู่ค้าธุรกิจจะรายงานผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินอย่างครบถ้วนโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินควรมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป


    การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน / Equal Treatment of Shareholder

            คู่ค้าธุรกิจจะให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีมาตรการป้องกันผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

    การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม / Fair Operating

            คู่ค้าธุรกิจจะดำเนินงานบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรมและไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

    การป้องกันการทุจริต / Anti-corruption

            คู่ค้าธุรกิจจะสนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นนโยบาย วางแผนบริหารความเสี่ยง สร้างกลไกการรายงานและติดตามผลและหรือจัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน


    การรักษาความลับ / Disclosure of Privacy Information

            คู่ค้าธุรกิจจะเคารพในสิทธิและข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้า โดยจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าหากไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น


   บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าธุรกิจจะสื่อสารแนวปฏิบัติสู่ความยั่งยืนข้างต้นนี้แก่พนักงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดหาและส่งมอบอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนระหว่างบริษัทและคู่ค้าธุรกิจต่อไป

Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช