มุ่งมั่นผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

FIRM COMMITMENT OF PROVIDING QUALITY FEED TO MEET CUSTOMER DEMAND AND CONTINUAL IMPROVEMENT

              โดยมีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น  โดยการวิเคราะห์,  วิจัย  และทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  ซึ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นประการสำคัญ  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังได้กำหนดวิธีการในการสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรทราบถึงความต้องการของลูกค้า  เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์  โดยผ่านกระบวนการรวบรวม,  วิเคราะห์,  และวัดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป 

              นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังคงมีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ส่งมอบ  เพื่อร่วมกันตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด  

             บริษัทฯ  ได้กำหนดกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดการทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ  อย่างเป็นกระบวนการ  เพื่อมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกระบวนการจัดการอย่างเป็นไปตามระบบได้ถูกจัดเตรียมความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ   ประกอบด้วย  บริหารระบบคุณภาพ,  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร,  การบริหารทรัพยากรในองค์กร,  การผลิตผลิตภัณฑ์,   การวัดวิเคราะห์และปรับปรุง  แล้วนำมาวัดผลเพื่อให้มีการปรับปรุง อย่างเป็นรูปธรรม


Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช